Home ซีรีส์คำเหมื๊อนเหมือน ตอน:知道 [zhīdào] 认识 [rènshi] 熟悉 [shúxī] แปลว่ารู้จักเหมือนกัน แต่ระดับมันต่างกัน!! รู้จัก

รู้จัก